slide_kontakt_1

Ivo Chovanec

Varšavská 26, 709 00  Ostrava – Hulváky

telefon: +420 777 106 181

email: ivo.chovanec@seznam.cz, ivochovanec@osu.cz